Gázszámla magyarázó

Az alábbi ismertető az E.ON gázszámlák megértésében segít.

 

A számla 1. oldalán szereplő információk:

1. A számla típusának megnevezése

A számla típusa lehet részszámla vagy elszámoló számla.

A részszámla olyan számla, amelyet havonta küldünk Önnek, és a legutóbbi leolvasást megelőző 12 havi fogyasztásának 1/12-ed részét tartalmazza (a számlaképen r.számla rövidítéssel).

Az elszámoló számla a leolvasott mérőállása alapján készül. Segédletünk egy elszámoló számlát mutat be, amely 4 hónap fogyasztásának részletes elszámolását tartalmazza.

2. Vállalati információk

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-re vonatkozó információk; bankszámlaszám és GIRO kód, amit csoportos beszedési megbízás adásakor internetbankon keresztül történő megbízás esetén a „jogosult azonosítója” rovatban kell feltüntetnie, míg az erre vonatkozó nyomtatványunkon a „kedvezményezett adatai” rovatban kiválasztania.

 

3. A számlával és a fizetéssel kapcsolatos információk

A számla kelte kiállításának dátumát, a teljesítés ideje pedig a fizetési határidőt jelenti.

4. Színes blokk

Az Ön számára legfontosabb információkat tartalmazza: az elszámolási időszakot, a fizetés határidejét és a fizetendő összeget. Itt tüntetjük fel a partnerszámát, ügyintézés esetén kérjük, erre hivatkozzon. Ebben a blokkban találja aktuális híreinket, legfontosabb tudnivalóinkat és ügyfélszolgálati elérhetőségeinket is.

5. A vevő és a számlafizető adatai

A szerződött ügyfél lakcíme (lakossági ügyfél esetén) vagy székhelyének címe (vállalati ügyfél esetén). Ha a számlát nem az ügyfél, hanem eltérő számlafizető fizeti, akkor az eltérő számlafizető lakcímét, illetve székhelyének címét is itt tüntetjük fel.

6. Energiadíj összesen

Az adott számlában elszámolt földgázfogyasztás díját és az alapdíjat összesítő sor.

7. Energiatámogatás 2011 összesen

Lakossági célú gázfelhasználás esetén a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) módosításáról szóló 290/2009. (XII. 18.) Korm. Rendelet alapján meghatározott gázdíjtámogatás elszámolási időszakra vonatkozó összesített értéke, részletezését a számla 2. oldalán találja.

8. Import korrekciós tételek összesen

Az import gáz árváltozása kiegyenlítésének fedezetére szolgáló tényező, amelyet a GET 138/A § (2) bekezdése szerint földgáz fogyasztásának mennyisége alapján a felhasználó köteles megfizetni.

9. Biztonsági készletezési díj összesen

2010-ig a gázdíjba beépített díjelem. 2010. január 1-jétől (a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) Környezetvédelmi, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, továbbiakban: KHEM-rendelete alapján) önálló díjtételként kell feltüntetni, hogy a fogyasztók által fizetendő összegből a földgáz biztonsági készletezésére mekkora rész jut.

10. Számla összesen

A gázfogyasztás díját, az alapdíjat és egyéb, az előzőekben bemutatott energiadíjon kívüli díjtételek (7., 8., 9. pont) összesített értékét tartalmazza.

11. Fizetendő összesen

Itt találja azt az összeget, ami az összes kötelezettségét tartalmazza. Ez lehet pozitív vagy negatív értékű.

12. Tájékoztató az aktuális folyószámla egyenlegről

Aktuális folyószámla egyenlege megmutatja, hogy az adott fogyasztási helyre az aktuális számla befizetését megelőzően fennáll-e tartozás, vagy túlfizetés. Normál esetben nulla forint tartozást mutat.

13. Fogyasztási összesítés

Az elszámolás alapját képező mérőállások (induló állás, záró állás) különbözetéből kiszámított aktuális fogyasztás m3 és MJ mértékegységében. A m3 és a MJ mértékegységek közötti átváltásról a számla végén olvashat.

 

A számla 2. oldalán szereplő információk:

hirdetés

14. Az árszabásra és mérési pontra vonatkozó információk

Az árszabás a hatályos árrendeletben, jelenleg a 28/2009. (VI.25) KHEM-rendeletben meghatározott tarifa megnevezése. Meghatározza, hogy milyen egységárat kell alkalmazni a szolgáltatott földgáz elszámolására.

A mérési pont a felhasználók fogyasztási helyének egyértelmű azonosítására szolgáló, országos szinten egyedi azonosító.

15. Mérőkön regisztrált fogyasztások

A táblázatban szereplő mérőállások (induló állás és záró állás) különbözetéből számítható ki az aktuális fogyasztás.

A „Korrigált m3” értékét a mérési különbözet és a „Szorzó” szorzata adja. A „Szorzó” értékét az előírásoknak megfelelően, az Üzletszabályzatban rögzített módon számítjuk.

Fűtőérték”: 1 m3 földgáz elégetésekor keletkező hőmennyiség. Mértékegysége: MJ/m3.

Mennyiség”: a korrigált m3 értékének és a fűtőérték szorzata.

A táblázatban több sor is szerepelhet, akkor, ha az elszámolási időszakon belül diktálás, árváltozás vagy a mérőóra cseréje miatt leolvasás történt, vagy ha egy fogyasztási helyhez több mérőóra tartozik. Jelen számlakép-illusztráción 3 alkalommal történt mérőállás-diktálás, és a 2011. július 1-jei földgázárváltozás miatt szerepel az elszámolási időszakra eső fogyaztási mennyiség több rövidebb időszakra bontva.

16. A számlában elszámolt energiadíj részletezése

Az energiadíj a földgázfogyasztásáért fizetendő díjat és az alapdíjat tartalmazza.
2011. január 1-jétől a földgázárak szerkezete változott, és bevezetésre került az ún. sávos árképzés. Ez azt jelenti, hogy azok a 20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező felhasználók, akik nem fogyasztói közösségben vételeznek, 41 040 MJ (kb. 1 200 m3) éves fogyasztásig az I. árszabás szerint kedvezőbb árat fizetnek a földgázért, míg a 41 040 MJ éves fogyasztás felett a magasabb, II. árszabás lép életbe.
Ha az Ön éves fogyasztási mennyisége meghaladja a 41 040 MJ éves mennyiséget, akkor azt mindkét árszabásban elszámoljuk.
Az energiadíj részletezésénél az I. és a II. árszabásba eső fogyasztási mennyiségét, annak egységárát és nettó értékét is megtalálja.
Az elszámolási időszakra eső fogyasztási mennyiségekből és díjukból vonjuk le a részszámlákban elszámolt fogyasztási mennyiségeket és díjukat (negatív előjelű tételek) gázdíj kategóriánként.

Nagycsaládos kedvezmény (NCS): 2011-ben új támogatási formaként került bevezetésre a nagycsaládos háztartások részére (a 28/2009. (VI. 25.) KHEM-rendelet alapján), amelyet azon háztartásban élő személyek vehetnek igénybe, ahol három-, vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban.
A kedvezmény kiszámítására vonatkozó határozat részletezése a számla végén található.

Az előző időszaki korrekció értékének részletezése akkor jelenik meg az elszámoló számláján, ha az elszámolási időszakban a II. gázdíj kategória alapján is számláztunk Önnek, azonban a teljes elszámolási időszakra jutó I. árkategória szerinti gázdíjat nem tudtuk teljes mértékben elszámolni.

Az itt szereplő értékek nettó értékek, míg a számla első oldalán lévő összesítésben a nettó és az áfával növelt bruttó értékek is megjelennek (ld. 6. pont).

17. A számlán szereplő egyéb tételek részletezése

Ezek a tételek a következők: az Energiatámogatás, az Import korrekciós tényező és a Biztonsági készletezési díj részletezése.

Import korrekciós tényező: 2011. július 1-jétől a GET 138/A § (2) bekezdése szerint az import korrekciós tényező fizetési kötelezettség megszűnik. Ezért a részletezésben csak a 2011. július 1-jéig történt fogyasztásra eső értéke kerül elszámolásra,
ezért szerepel az import korrekciós tényező elszámolásánál az elszámolási időszakra eső teljes fogyasztási mennyiségnél kisebb fogyasztási mennyiség.

Az elszámolási időszak fogyasztási mennyiségéből vonjuk le a részszámlákban elszámolt mennyiségeket (negatív előjelű tételek) az egyes árszabásoknak és gázdíj-kategóriáknak megfelelő bontásban. Jelen számlaképen az egyes árszabások szerinti fogyasztás több sorban lett feltüntetve, ennek oka a 2011. július 1-jei árváltozás, ezért szerepel egy árszabáshoz tartozó két sorban különböző nettó egységár. Az itt szereplő értékek nettó értékek, míg a számla első oldalán szereplő összesítésben a nettó és az áfával növelt bruttó értékek is megjelennek (ld. 7., 8., 9. pont).

18. Következő részszámla mennyiség

A következő részszámláján (havi számláján) kiszámlázandó fogyasztás mértéke MJ és m3 mértékegységben meghatározva.

19. Részszámlákban elszámolt nettó érték

Az elszámolási időszak alatt kiadott részszámlák összesített végösszegét mutatja meg áfakörönként. Az AHK kifejezés azt jelenti, hogy az adott tétel után nem kell áfát fizetni. Ez az összeg a számlarészletezésben szereplő energiadíj és az egyéb tételek (Energiatámogatás, Import korrekciós tételek és Biztonsági készletezési díj) negatív előjelű tételeinek összege.

20. Energiafelhasználására vonatkozó információk

Energiafelhasználásának aránya megmutatja, hogy a jelenlegi és az előző elszámolási időszak energiafelhasználása hogyan viszonyul egymáshoz. Ha a jelenlegi elszámolási időszakban az Ön háztartása kevesebb energiát fogyasztott, mint az előzőben, akkor csökkenő, ha többet fogyasztott, akkor pedig növekvő az energiafelhasználási tendencia (100% feletti érték).

21. Kibocsátott részszámlák sorszáma

Az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák sorszáma. E részszámlák tételei jelennek meg az elszámoló számla részletezéseiben összesítve.

22. Az Ön fogyasztásának kiszámítási módja

A mérési különbözet, a korrekciós tényező és a fűtőérték szorzata.

23. Az energiaauditot végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása

Az energiaaudit egy teljes körű átvilágítás, amely során a szakemberek az épület helyszíni bejárása során vizsgálják az elektromos és földgázüzemű berendezéseket, elemzik az energiaköltségeket és -felhasználásokat, feltárják, hogy mely berendezések energiapazarlók és javaslatot tesznek az épület gazdaságosabb üzemeltetésére.

24. Nagycsaládos kedvezmény kiszámításánál figyelembe vett határozatok, a nagycsaládos kedvezmény mértéke

Itt a nagycsaládos kedvezménnyel kapcsolatos olyan információkat tüntetjük fel az Ön háztartására vonatkozóan, mint a kedvezmény megállapításáról szóló határozat száma, a kedvezmény mértéke és a jogosultsági időtartam.

forrás: eon.hu

Vélemény, hozzászólás?